Spread the love

Exemption on NA Tax for projects under Tourism Policy-2016

Exemption on Organizing School Tour Under for projects under Tourism Policy-2016

Exemption on Mega Project High Power Committee for projects under Tourism Policy-2016

Exemption on Lodging License for projects under Tourism Policy-2016

Exemption on Entertainment Duty for projects under Tourism Policy-2016

Exemption on Electricity Duty for projects under Tourism Policy-2016

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमीनींचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याबाबत.

राज्याचे बीच शॅक्स धोरण जाहीर करण्याबाबत.

Exemption on Entertainment Duty for projects under Tourism Policy-2016

Exemption on Electricity Duty for projects under Tourism Policy-2016

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमीनींचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याबाबत.

राज्याचे बीच शॅक्स धोरण जाहीर करण्याबाबत.

error: Content is protected !!